درباره ما

نشانی دفتر مرکزی تهران

کدپستی: 1461713995

مدیر و قائم مقام هلدینگ ایلیاپارس


هلدینگ ایلیاپارس زمینه فعالیت خود را در زمینه های غذایی و دارویی ارائه میدهد با برندهای دوبیس ، رانتک و نیید

DSC00 626
امیر محمد ردائی مدیرعامل هلدینگ
هلدینگ ایلیاپارس برندهای دوبیس ، رانتک و نیید
DS C00626
ایلیا ردائی قائم مقام هلدینگ
هلدینگ ایلیاپارس برندهای دوبیس ، رانتک و نیید