ورزشکاران

نوید صعودی

ورزشکار فیتنس کار تیم ایلیاپارس

محمد نوروزی

قهرمان بلدینگ کار تیم ایلیاپارس

رضا رمضانی

قهرمان فیزیک کار تیم ایلیاپارس

محمد بهرامی

قهرمان بلدینگ کار تیم ایلیاپارس